مجموعه مدارس غیردولتی مهرخوبان - اهواز ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم(پسرانه) و متوسطه اول دخترانه

مجموعه مدارس مهر خوبان در مقاطع ابتدائی ، دوره اول ، دوره دوم پسرانه و دوره اول دخترانه از دانش آموزان نخبه علمی و فرهنگی ثبت نام به عمل می آورد  دبیرستان مهرخوبان ، دارای مقام های برتر در جشنواره های منطقه ای و استانی  شعار ما ، تربیت دانش آموز همه فن حریف است 

افتخارات فرهنگی و هنری

افتخارات ورزشی

افتخارات و دستاورد ها

...