دبیرستان هوشمند پسرانه غیردولتی | متوسطه دوره اول اداره کل آموزش و پرورش اهواز

پروژه عملی کاردستی کتاب ریاضی-بخش حجم

بازدید از کارخانه ماکارانی - سال 95

اردوی سد شهید عباسپور مسجد سلیمان

انتخابات شورای دانش آموزی سال 95

بازارچه ی کار و فناوری توسط دانش آموزان

اردوی قم سال 95- بخش دوم

اردوی قم سال 95- بخش اول

دستگاه های کارگاهی موجود در مدرسه

فضاسازی مدرسه

آزمون شفاهی تعیین سطح مکالمه زبان

مشاهده مطالب قدیمی تر...